Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Meithrin Y Garth - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 16 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Yn y Cylch Meithrin bydd cyfle i’ch plentyn fwynhau cwmni plant eraill a dysgu trwy chwarae dan ofal staff cymwys, cyfeillgar a brwdfrydig.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rydym yn hyrwyddo addysg a ddatblygiad plant o 2 mlwydd oed hyd at oed ysgol.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

 • Tymor y gwanwyn
 • Tymor yr hydref
 • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. O Ysgol Gwaelod Y Garth

Dydd Llun 08:00 - 16:00
Dydd Mawrth 08:00 - 16:00
Dydd Mercher 08:00 - 16:00
Dydd Iau 08:00 - 16:00
Dydd Gwener 08:00 - 16:00

  Ein costau

 • £12.00 per Sesiwn - 09:00-11:30 13:00-15:30
 • £5.00 per Sesiwn - 8:00 - 9:00 (Clwb Brecwast)
 • £20.00 per Sesiwn - 9:00 - 1:00 / 11:30 - 3:30 (Gofal Cofleidiol Ysgol Gwaelod-y-Garth)

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Y G G Gwaelod Y Garth

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Neuadd Gymunedol Ty Rhiw
1 Abbey Close
Caerdydd
CF15 7RS

 Gallwch ymweld â ni yma:

1 Abbey Close
Ffynnon Taf
Caerdydd
CF15 7RSCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad
 • Cyfleusterau newid babanod