Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Lovesey’s Little Ones - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 04/05/2022.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Caerdydd.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Mae gennyf argaeledd cyfyngedig iawn ar gyfer gofal cyn ac ar ôl ysgol i blant yn Ysgol Gynradd Marlborough o fis Medi 2022.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rwy'n warchodwr plant ym Mhen-y-lan, Caerdydd.

Rwy'n darparu gofal plant cyn ac ar ôl ysgol ar gyfer Ysgol Gynradd Marlborough.

Rwyf wedi cofrestru gyda’r AGC i ofalu am blant rhwng 0 a 12 oed.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae fy lleoliad ar gyfer pob plentyn yn y gymuned rhwng 0 a 12 oed.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 09:00
15:30 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 09:00
15:30 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 09:00
15:30 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 09:00
15:30 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 09:00
15:30 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Rwy’n eiriolwr enfawr dros gewynnau y gellir eu hailddefnyddio.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Mae gen i gath.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Marlborough Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad