Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Clwb Ffrindiau Bach - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/05/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn gysylltiedig ag Ysgol PenBarras ac mae croeso i unrhyw blentyn sy'n mynychu'r Dosbarth Meithrin ymuno â ni yn y prynhawn tan ddiwedd y diwrnod ysgol. Clwb hapus lle bydd eich plentyn yn mwynhau chwarae drwy gyfrwng y Gymraeg. Maent yn magu hyder ac yn gwneud cyfeillgarwch parhaol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Unrhyw blentyn sy'n mynychu Dosbarth Meithrin y bore yn Ysgol PenBarras.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Plant Dosbarth Meithrin Ysgol PenBarras yn unig.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Bydd y plant yn ymuno â ni o'r Dosbarth Meithrin am 11.15am ac yn aros tan 3.00pm.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 11:15 - 15:00
Dydd Mawrth 11:15 - 15:00
Dydd Mercher 11:15 - 15:00
Dydd Iau 11:15 - 15:00
Dydd Gwener 11:15 - 15:00

Mae'n rhaid i'n horiau agor gyfateb i oriau'r ysgol.

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Mae plant yma eisoes yn yr ysgol.

 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Ysgol Pen Barras
Ffordd Glasdir
Ruthin
LL15 1QQ

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Pen Barras
Ffordd Glasdir
Ruthin
LL15 1QQDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Dolen glyw
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad