Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Meithrin Y Graig, Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 18 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 18 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Cylch chwarae cyn-ysgol cyfrwn Cymraeg

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rydym yn agored i holl blant rhwng 2½ a 4 oed.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nid oes angen atgyfeiriad i ddefnyddio ein gwasanaeth.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:30 - 13:00
Dydd Mawrth 08:30 - 13:00
Dydd Mercher 08:30 - 13:00
Dydd Iau 08:30 - 13:00

Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael i ddechrau am 0800.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £18.00 per Sesiwn - Ffi Bore Llawn - 0830 tan 1300 - £18.00 Ffi Bore Byr - 0900 tan 1130 - £10.00

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £2.25 - Ffi Dechrau Cynnar

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Rydym yn croesawu pob plentyn beth bynnag eu anghenion addysgol ac yn defnyddio cefnogaeth a chyngor pan yn berthnasol. Mae pob plentyn yn cael eu trin fel unigolyn.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae holl staff y lleoliad gyda gwybodaeth weithiol o Deddf Anghenion Dysgu Ychwannegol ac yn defnyddio Cynllunio sydd yn Canolbwyntio ar Unigolion.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Mae ardal tu allan gyda adnoddau arbenning lle bydd y plant yn cael eu anog i ddefnyddio yn ddyddiol
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Rydym yn croesawu plant beth bynnag yw eu hiaith - mae'r Cylch yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad