Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Meithrin Pencoed - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 22/01/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. Please contact setting for details

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 36 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 36 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2 i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf. Grwpiau chwarae Cymraeg yw Cylchoedd Meithrin sy’n rhoi’r cyfle i blant ddod yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children 2 - 4 years old

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Please contact setting for details

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 09:00 - 13:00
Dydd Mawrth 09:00 - 13:00
Dydd Mercher 09:00 - 13:00
Dydd Iau 09:00 - 13:00
Dydd Gwener 09:00 - 13:00

.

  Ein costau

  • £18.00 per Sesiwn - 13.00 per afternoon session (when available)

Please contact setting for details


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Please contact setting for details
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please contact setting for details
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Please contact setting for details
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please contact setting for details
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
The setting would work closely with other parents/carers and other professionals to ensure provisions are in place to cater for children with English/Welsh as a second language.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Please contact setting for details

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

The Old Clinic
Penprysg Road
Pencoed
CF35 6SS Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad