Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 45 o 45 gwasanaeth

Anne Redfearn - Bae Cinmel - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwarchodwr Plant Cofrestredig gyda dros 20 mlynedd o brofiad o edrych ar ôl plant 0-8 mlwydd oed. Awyrgylch hapus, catrefol a chyfeillgar, llawer o ddysgu drwy weithgareddau awyr agored.

Antonia Bailey - Bae Colwyn Ucha - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal plant cartrefol, cyfeillgar a diogel gyda ystod eang o deganau a gweithgareddau i gefnogi datblygiad ac addysg plant. Ymweld a grwpiau plant bach, y parc a lan y mor.

Apple Tree Tots - Jacqui Gill - Rhos on Sea - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Apple Tree Tots yn cynnig amgylchedd cartrefol, cynnes a chroesawgar mewn lleoliad hapus a chyffrous lle caiff eich plentyn ei annog i gael hwyl, dysgu trwy chwarae a gallu profi gweithgareddau amrywiol dan do ac yn yr awyr agored gan wneud ffrindiau newydd ar hyd y daith. Rwy’n ddynes briod ...

AR GAU - Harriette Roberts - Eglwysbach - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith *Ar Absenoldeb Mamolaeth ar hyn o bryd* Gwasanaeth gwarchod plant cartrefol yn darparu llawer o le chwarae yn yr awyr agored a gyda’i ystafell deganau bwrpasol ei hun. Clwb brecwast, clwb ar ôl ysgol ac argaeledd llawn amser.

AR GAU - Little Explorers - Sarah Meyer - Abergele - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Sefydliad cartrefol gyda llawer o hwyl yn yr awyr agored, canu a cherddoriaeth. *Ar Absenoldeb Mamolaeth o ddechrau mis Mai 2022*

Becky Robertson - Mochdre - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Rwy’n warchodwr plant sy’n gweithio o adref. Mae croeso i blant rhwng 0 a 12 oed yn fy lleoliad.

Claire's Little Owls Childminding Service - Claire Moore - Abergele - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Rwyf yn cynnig gofal plant mewn awyrgylch cartrefol, yn cynnig hwyl a profiadau gwerthfawr llawn hwyl ar gyfer plant 0-12 mlwydd oed. Rwyf yn cynnig oriau llawn a rhan amser, cyn ac ar ol ysgol gan geisio darparu ar gyfer eich gofynnion.

Collette’s Cheeky Cherubs - Bae Colwyn - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Rwyf yn warchodwraig cofrestredig gyda AGC ym Mae Colwyn. Rwyf a 14 mlynedd o brofiadfel nyrs paediatrig felly mae'ch plentyn mewn dwylo gofalus dros ben. Gallaf gynnig gofal cartrefol lle gall eich plenty ddatblygu a ffynu tra'n cael hwyl. Byddaf yn cynnig profiadau yn ddyddiol fel mynd am dro, ...

Conwy Valley Childcare - Llanbedr y Cennin - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gofal plant yn y cartref ble bydd eich plentyn yn cael ei drin fel unigolyn, mewn ffordd broffesiynol a chariadus. Gyda 30 mlynedd o brofiad gofal plant a’r lleoliad gwledig, bydd plant yn gallu cael mynediad a phrofiad o’r amgylchedd awyr agored, a derbyn cefnogaeth gyda’u haddysg a lles. Gofal ...

Chiccadees Childminding - Bae Cinmel - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Dwi'n Ofalwraig Plant Cofrestredig yn gweithio yn fy nghartref ym Mae Cinmel. Dwi'n cynnig awyrgylch croesawgar lle mae'r plant dan fy ngofal yn teimlo'n hapus, bodlon ac yn cael eu gwerthfawrogi. Mae gennyf flynyddoedd o brofiad o weithio gyda plant ac mae gennyf ddau blentyn fy hun. Rwyf yn...

Elizabeth Anne Day - Llandrillo yn Rhos - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwarchodwr Plant Cofrestredig gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y byd addysg a gofalu am blant ifanc a plant anabl. Rwyf yn cynnig gofal llawn amser, rhan amser, ac ar ol ysgol mewn awyrgylch cartrefol clud.

Gofal Plant ABC Childminding - Aloma Wyn-Wheway - Betws yn Rhos - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwarchodwr plant cofrestredig yn gweithio gyda chymorthyddion cofrestredig llawn-amser.

Gofal Plant Craig y Don - Amy Jennings - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwarchod Plant Craig-y-Don. Nôd Gofal Plant Craig-y-Don yw darparu awyrgylch diogel, hapus, cartrefol, ysgogol sydd yn annog plant i ddysgu a darganfod trwy ystod eang o weithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer anghenion bob plentyn unigol. Bydd cyfleoedd chwarae, rhai wedi eu strwythuro a...

Gofal Plant Little Darlings - Debbie Thomas - Deganwy - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Yn cynnig sefydliad hamddenol, cartrefol a chynes - gyda hwyl a dysgu drwy chwarae. Mae gennyf ardd gefn fawr sydd yn addas ar gyfer chwarae tu allan, yn ogystal a stafelloedd tu mewn ar gyfer chwarae a cael hwyl.

Gofal Plant Treetots - Sarah Jayne Edwards - Conwy - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Gofal Plant Tree Tots yn sicrhau darpariaeth gofal plant o safon uchel mewn awyrgylch cartrefol gyda phwyslais ar ddysgu trwy chwarae a'r amgylchedd naturiol.

Gwarchod Plant Peter Pan - Mary Harrison - Abergele - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal Plant Peter Pan. Gwarchodwr Plant Cofrestredig AGC. Gwiriad DBS llawn (CRB gynt). Rwy'n darparu gofal o ansawdd da mewn lleoliad cartrefol. Hwyl a dysgu trwy chwarae. Cymhwyster gofal plant NNEB a Phrifysgol Agored oedran 0-10.

Gwarchodwr Plant Bae Colwyn Uchaf - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.

Hannah Cross - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwarchodwraig Cofrestredig gyda AGC wedi ei lleoli yng Nglan Conwy. Mae gennyf Dystysgrif Cymorth Cyntaf Paediatrig, Lefel 5 CCLD, Dysgu a Datblygu, Gyda yswiriant.

Helen Croughan - Prestatyn - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae gofalwyr plant yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain. Fe fyddan nhw’n gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan. Cytunir ar y taliadau am ofalu am blant rhwng y rhiant a’r gofalwr, ac fe fyddan nhw’n amrywio’n dibynnu ar...

Helen Douglas-Jones - Cyffordd Llandudno - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Rwyf yn darparu gofal i blant ifanc o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Jackie Parker - Bae Colwyn - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Sefydliad cartrefol yn cynnig hwyl ac addysg drwy chwarae. Mae llawer o’n hamser ni’n cael ei dreulio y tu allan ac yn crwydro’r amgylchedd naturiol rydyn ni mor lwcus o’i gael ar stepen ein drws yma yn harddwch Gogledd Cymru.

Joanne Vaughan - Llandrillo yn Rhos - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Joanne's Childminding - darparu awyrgylch ysgogol a llawn hwyl lle annogir plant i ddysgu drwy chwarae gyda gweithgareddau, adnoddau a profiadau gwerthfawr a’r cyfle i gwrdd â ffrindiau newydd. Rwyf yn nôl o ysgolion a cylchoedd lleol.

Julie Davies - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal Plant diogel cartrefol, gardd fawr wedi ei chau gydag ystod eang o deganau. Oriau hyblyg.

Just Kiddin - Sandra Fedrick - Penmaenmawr - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn fam a merch sy’n darparu Gofal Plant Cofrestredig ac yn gallu gofalu am hyd at ddeg o blant.

Kate Wright - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwasaneath Gofal Plant cartrefol. 15 mlynedd o brofiad dramor ac yn y DU. Sefydliad yn yr ardal wledig gyda digon o gyfleoedd i chwarae yn yr awyr agored. Yn siarad Cymraeg a Saesneg. Prydau bwyd cartref.

Leapfrogs Childminding - Cyffordd Llandudno - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rwy’n warchodwr plant a leolir gartref ar gyrion Cyffordd Llandudno. Rwy’n darparu gofal plant o ansawdd da i blant 0 - 12 oed.

Louise’s House - Louise McDowell - Bae Cinmel - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwarchodwraig plant cofrestredig ym Mae Cinmel. Awyrgylch cartrefol. Llawer o deithiau tu allan - cylchoedd chwarae, fferm, chwarae meddwl, y parc, glan y mor. Fel arfer yn mynd i grwpiau chwarae, chwarae meddal pan nad oes cyfyngiadau Covid-19 ar waith. Cyfrwng Cymraeg a Saesneg. 15 mlynedd o...

Nyth Bach - Hen Golwyn - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydw i’n cynnig gwasanaeth gwarchod plant cartrefol yn Hen Golwyn. Cymraeg fydd prif iaith fy lleoliad.

Pat Grayson - Llandudno - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Darparwr gofal plant sy’n gweithio yn ei chartref ei hun gofalu am blant.

Sascha Hughes - Conwy - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Rwyf yn gwarchod plant yn fy nghartref ac yn cynnig awyrgylch cartrefol, croesawgar gyda gweithgareddau llawn hwyl sy'n hybu datblygiad. Rwyf yn siarad Cymraeg sylfaenol ond nid wyf yn rhugl.

Shân Williams - Hen Golwyn - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwarchodwr Plant yn Hen Golwyn. Yn cynnwys y Gymraeg yng ngweithgareddau bob dydd.

Susan Edwards - Abergele - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwarchodwraig Cofrestredig yn darparu ar gyfer plant o oed geni hyd at 5 oed. Awyrgylch cyfeillgar, gofalus a chartrefol. Adroddiadau arolwg ar gael. Telerau rhesymol. Gall amseroedd fod yn hyblyg.

The Learning Tree Childminders - Rebecca Lowe/Emma Maxwell - Abergele - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Dwy warchodwraig yn gweithio gyda'i gilydd yn Abergele i ddarparu gofal cartrefol i blant. Profiad o ofalu am blant o enedigaeth i 11 mlwydd oed.

Woodlands Childminding - Lisa Drew - Abergele - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwasanaeth gwarchod plant yn cynnig safon uchel o ofal plant ar gyfer babanod a phlant o bob oed. Rydym yn darparu amgylchedd diogel cynnes cartrefol ac ysgogol er mwyn i blant chwarae, dysgu a chael hwyl.