Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy


Dangos 55 o 55 gwasanaeth

Cymraeg I Blant Conwy - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Amser Babi Cymraeg - Abc - Activities For Babies And Children - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ystod cyfnod ansicr Cofid-19 a'r gorfodaeth i hunan-ynysu rwy'n cynnig cefnogaeth i rieni newydd sy'n ei chael hi'n anodd ac eisiau dysgu technegau ioga babi i helpu tawelu eu babanod. Anfonwch neges yn esbonio eich sefyllfa - byddaf yn trefnu amser i sgwrsio efo chi mor fuan a phosib.

Amser Stori a Chan (Cymraeg i Blant ) - Llyfrgell Penmaenmawr - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Amser stori a chân ar gyfer plant oedran cyn ysgol a'i rhieni. Croeso cynnes i bawb. Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â jen.dafydd@meithrin.cymru

Amser Stori i rai dan 5 oed - Llyfrgell Abergele - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ogystal a'r holl lyfrau da DVDs cerddoriaeth a storiau llafar mae llwythi o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer plant yn llyfrgelloedd Conwy gan gynnwys ein hamseroedd stori poblogaidd i'r rhai o dan 5 oed. Mae'r sesiynau amser stori yma yn hwyl ac am ddim, felly dewch i wrando efo'ch...

Amser Stori i rai dan 5 oed - Llyfrgell Bae Colwyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ogystal a'r holl lyfrau da DVDs cerddoriaeth a storiau llafar mae llwythi o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer plant yn llyfrgelloedd Conwy gan gynnwys ein hamseroedd stori poblogaidd i'r rhai o dan 5 oed. Mae'r sesiynau amser stori yma yn hwyl ac am ddim, felly dewch i wrando efo'ch...

Amser Stori i rai dan 5 oed - Llyfrgell Conwy - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ogystal a'r holl lyfrau da DVDs cerddoriaeth a storiau llafar mae llwythi o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer plant yn llyfrgelloedd Conwy gan gynnwys ein hamseroedd stori poblogaidd i'r rhai o dan 5 oed. Mae'r sesiynau amser stori yma yn hwyl ac am ddim, felly dewch i wrando efo'ch...

Amser Stori i rai dan 5 oed - Llyfrgell Llandudno - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ogystal a'r holl lyfrau da DVDs cerddoriaeth a storiau llafar mae llwythi o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer plant yn llyfrgelloedd Conwy gan gynnwys ein hamseroedd stori poblogaidd i'r rhai o dan 5 oed. Mae'r sesiynau amser stori yma yn hwyl ac am ddim, felly dewch i wrando efo'ch...

Amser Stori i rai dan 5 oed - Llyfrgell Llanrwst - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ogystal a'r holl lyfrau da DVDs cerddoriaeth a storiau llafar mae llwythi o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer plant yn llyfrgelloedd Conwy gan gynnwys ein hamseroedd stori poblogaidd i'r rhai o dan 5 oed. Mae'r sesiynau amser stori yma yn hwyl ac am ddim, felly dewch i wrando efo'ch...

AR GAU - Grwp Chwarae Bae Penrhyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae archebu lle yn hanfodol drwy'r tudalen Facebook Grwp Rhiant a phlentyn sy'n cael ei redeg gan famau. Croeso o oed geni i oedran ysgol.

Babi Actif - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae sesiynau Babi Actif ar gyfer rhieni a gofalwyr a’u babanod a’u plant hyd at tair oed. Rydym nawr yn darparu ystod o sesiynau awyr agored wyneb yn wyneb mewn lleoliadau ledled Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych a Wrecsam. Gweler y dudalen Facebook neu wefan i gael y manylion diweddaraf...

Bay Tots Early Birds Baby and Toddler Group - Bae Colwyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym ni’n grŵp babanod a phlant bach ar gyfer plant cyn ysgol. Ewch i’n tudalen ar Facebook i gael rhagor o wybodaeth ac i ddarllen ein cytundeb Rhieni/Gofalwyr.

Cylch Rhiant a Phlentyn Ochr Penrhyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Sefydliad Gwirfoddol ar gyfer rhieni a babis bach a plant i gymdeithasu a dysgu chwarae gyda'i gilydd Mynediad i Gadair Olwyn.

Cylch Ti a Fi Dyffryn yr Enfys- Dolgarrog - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu cyfle i blant a rhieni/gwarcheidwaid gymdeithasu, ymlacio a chael hwyl mewn amgylchedd cynnes, tawel, diogel a chroesawgar. Mae lluniaeth ar gael yn rhad ac am ddim a byrbryd blasus yn cael ei ddarparu i'r plant ganol bore.

Cylch Ti a Fi Llanddoged - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Croesewir bob plentyn yn y Grŵp Rhieni a Babanod Cyn-oed Ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg hwn.

Cylch Ti a Fi Llanrwst - Ffrindiau Bach - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cylch Ti a Fi i rieni a babanod cyn-oed ysgol. Lle gwastad i gadair olwyn, cymorth 1:1 i blentyn.

Cylch Ti a Fi Llansannan - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cysylltwch am drefniadau agor. Cysylltwch â Elen Owen 07788 160810 i archebu lle Cylch Ti a Fi i rieni a babanod cyn-oed ysgol. Bob yn ail bore Mawrth, Ysgol Bro Aled 9.00 -11.00yb.

Cylch Ti a Fi Penmachno - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cysylltwch â ni i gael gwybod ein trefniadau agor neu ewch i weld ein tudalen Facebook. Cylch Ti a Fi i rieni a babanod cyn-oed ysgol

Cylch Ti a Fi Pentrefoelas - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Ti a Fi i rieni a babanod cyn-oed ysgol, lle gall mamau, tadau neu gofalwyr ddod am baned a sgwrs tra mae'r plant yn chwarae

Cylch Ti a Fi Tal y Bont - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Grŵp lle gall plant cyn-ysgol a’u rhieni, neiniau, teidiau neu ofalwyr gyfarfod er mwyn i’r plant gael chwarae ac i’r oedolion allu cefnogi ei gilydd

Chat and Play - Hen Golwyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cyfle i rieni a’u plant cyn oed ysgol gyfarfod mewn awyrgylch hamddenol

Chwarae Meddal - Canolfan Hamdden John Bright - Llandudno - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cyflwynwch eich un bach chi i fyd braf chwarae meddal a’u gwylio nhw’n gwneud ffrindiau newydd a chael llawer o hwyl. Mae hefyd yn gyfle gwych i Famau a Thadau wneud ffrindiau newydd a chyfnewid awgrymiadau rhianta! - Yn nodweddiadol ym mhob sesiwn byddwch yn dod o hyd i ardal fawr â matiau...

Dechrau Da - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bwriad Dechrau Da yw hyrwyddo a meithrin llythrennedd cynnar mewn babanod a phlant cyn oed ysgol fel y gallant fwynhau llyfrau gan sicrhau parodrwydd i ddarllen pan ddechreuant yn yr ysgol a hefyd i hybu darllen o fewn y teulu

Grwp Rhiant a Phlentyn Betws y Coed - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn darparu awyrgylch cyfeillgar i rieni a plant, lle gallant ddysgu , cymysgu a chyfathrebu gydag eraill. Gweithgareddau fel chwarae meddal, teganau a llyfrau, celf a chrefft a sleid.

Grwp Rhieni a Phlant Bach Bae Colwyn Uchaf - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Pwrpas y grwp yw nid yn unig i blant fod gyda'i gilydd i chwarae ond i roi cyfle i rieni a mamau newydd i wneud ffrindiau a pheidio a theimlo yn unig.

Grwp Tots and More Dwygyfylchi a Penmaenmawr - Penmaenmawr - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Grwp wythnosol ar gyfer rhieni a plant bach. Darparu gweithgareddau chwarae anffurfiol i blant a man cyfarfod a cymdeithasu i famau / tadau / neiniau / teidiau ayyb. Byrbrydau a diod ar gael. Dim mynediad i doiled i'r anabl.

Ioga Babi (Cymraeg i Blant) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rhaid archebu lle - e-bostiwch Elin am fanylion sesiynau ac i archebu lle. Neu ewch i Facebook neu defnyddiwch y cod https://rb.gy/3okmxb Cyfle i ddysgu symudiadau ioga babi syml trwy gyfrwng y Gymraeg a magu hyder wrth ddysgu rhigymau a geiriau syml i ddefnyddio gyda’r babi. Rhaid i fabanod...

Muddy Puddles Toddlers, Conwy RSPB - Cyffordd Llandudno - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Rhaid archebu lle drwy’r ddolen hon: https://events.rspb.org.uk/conwy Os yw eich plant yn hoffi bod allan yn yr awyr agored dewch i'r grwp "Muddy Puddles" - sef grwp ar gyfer plant cyn ysgol a gynhelir yng Ngwarchodfa Natur yr RSPB yng Nghonwy. Mae'r...

Paned and Play - Towyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Paned & Play is a safe, warm environment where parents / carers / grandparents can bring their pre-school aged children to play, craft, sing and have a snack. Every Tuesday during term time AND school holidays, 9:30am -11 am, held at Festival Church Towyn

Rhieni Chwareus - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae sesiynau AM DDIM. Mae sesiynau yn cael eu hwyluso gan y tîm datblygu chwarae, sydd ag amrywiaeth o eitemau o offer i’w cynnig.Mae’r sesiynau hyn yn cael eu harwain gan blant, felly maen nhw’n dewis beth maen nhw eisiau ei wneud, neu pa offer maen nhw’n ei ddefnyddio. Mae sesiynau yn gyfle...

Springfield @ Abergele Parent and Baby Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Cyfle i Famau, Tadau, Neiniau a Teidiau ymlacio a mwynhau gweld y plant yn chwarae a rhyngweithio gyda plant oedran tebyg mewn awyrgylch cyfeillgar a chynnes. Mae’r grŵp Rhiant a Babi ar gael i unrhyw un sydd â phlentyn rhwng 0 a 18 mis oed nad yw’n cerdded. Mae'r rhad ac am ddim ond rhaid...

Springfield @ Ashbourne House Parent and Baby Group - Bae Colwyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Cyfle i Famau, Tadau, Neiniau a Teidiau ymlacio a mwynhau gweld y plant yn chwarae a rhyngweithio gyda plant oedran tebyg mewn awyrgylch cyfeillgar a chynnes. Mae’r grŵp Rhiant a Babi ar gael i unrhyw un sydd â phlentyn rhwng 0 a 18 mis oed nad yw’n cerdded. Mae'r rhad ac am ddim ond rhaid...

Springfield @ Conwy Parent and Baby Group - Conwy - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Cyfle i Famau, Tadau, Neiniau a Teidiau ymlacio a mwynhau gweld y plant yn chwarae a rhyngweithio gyda plant oedran tebyg mewn awyrgylch cyfeillgar a chynnes. Mae’r grŵp Rhiant a Babi ar gael i unrhyw un sydd â phlentyn rhwng 0 a 18 mis oed nad yw’n cerdded. Mae'r rhad ac am ddim ond rhaid...

Springfield @ Llandudno Parent and Parent and Baby Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Cyfle i Famau, Tadau, Neiniau a Teidiau ymlacio a mwynhau gweld y plant yn chwarae a rhyngweithio gyda plant oedran tebyg mewn awyrgylch cyfeillgar a chynnes. Mae’r grŵp Rhiant a Babi ar gael i unrhyw un sydd â phlentyn rhwng 0 a 18 mis oed nad yw’n cerdded. Mae'r rhad ac am ddim ond rhaid...

Springfield @ West End Parent and Baby Group - Bae Colwyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Cyfle i Famau, Tadau, Neiniau a Theidiau ymlacio a mwynhau gweld y plant yn chwarae a rhyngweithio gyda phlant oedran tebyg mewn awyrgylch cyfeillgar a chynnes. Mae’r grŵp Rhiant a Babi ar gael i unrhyw un sydd â phlentyn rhwng 0 a 8 mis oed nad yw’n cerdded. Mae'r rhad ac am ddim ond rhaid...

SuperStars - Bae Colwyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn gylch i rieni a plant bach yn ganol Bae Colwyn. Rydym yn cyfarfod bob dydd Llun (tymor ysgol) 9.45am - 11.15am, £2.00 y teulu fesul sesiwn/wythnos. O fewn y sesiwn mae amser chwarae rhydd, amser byrbryd ac amser stori

Ti a Fi Groes - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cylch Ti a Fi sy'n cyfarfod bob yn ail bore dydd Iau Cysylltwch â Kate Wright i archebu lle - 07507 185869

Tiddlers and Toddlers - Bae Colwyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Archebu yn hanfodol - cysylltwch â ni drwy ebost neu Facebook i archebu Grwp cyfeillgar mewn awyrgylch croesawgar sy'n rhedeg yn tymor ysgol yn unig ar gyfer plant 0 - 3 oed. Safle cyfforddus a glan gyda cyfleusterau ar gyfer babis. Teganau llawn hwyl, gweithgareddau celf a chrefft, amser stori...

Tots Play Conwy Coast - Mochdre - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Tots Play yn cynnig rhaglen amrywiol o ddosbarthiadau gweithgaredd a sesiynau parti i fabanod a phlant bach i’w mwynhau gyda rhiant neu ofalwr. Mae ein holl weithgareddau wedi’u dylunio i ddarparu profiadau dysgu sy’n addas i oedran eich plentyn, ynghyd â sesiynau chwarae cyffrous,...

Water Babies - Bae Colwyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwersi llawn hwyl yn arbennig i fabis, ar gael ar draws Gogledd Cymru, yng ngofal hyfforddwyr safon uchel iawn. Mae ein rhaglen hyfforddiant wedi ennill gwobrau ac mae'n rhoi hyder ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch mewn dwr o fewn gwersi sensitif sydd wedi eu cynllunio'n ofalus. Mae ein canlyniadau...

Water Babies - Wrexham - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a baby swimming company for newborn to 6 years who operate in lovely warm pools across North Wales. We have highly trained teachers and are the winners of 10 National Awards. Baby swimming with Water Babies is an exciting, enriching experience for both you and your little one. Not only...

Water Babies North Wales - Abergele - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Hwyl, gwersi arbennig i fabis, ar gael ar draws Gogledd Cymru, yng ngofal hyfforddwyr safon uchel iawn. Mae ein rhaglen hyfforddiant wedi ennill gwobrau ac mae'n rhoi hyder ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch mewn dwr mewn gwersi sensitif sydd wedi eu cynllunio ofalus. Mae ein canlyniadau yn arbennig. ...

Water Babies North Wales - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a baby swimming company for newborn to 6 years who operate in lovely warm pools across North Wales. We have highly trained teachers and are the winners of 10 National Awards. Baby swimming with Water Babies is an exciting, enriching experience for both you and your little one. Not only...

Water Babies North Wales - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We teach you to teach your baby to swim. From lesson one, we'll get your little one used to the sensation of the water, developing their natural instincts and transforming these into core aquatic skills. By the end of our programme, your little one will be swimming freely using different strokes ...

Water Babies North Wales - Llanrwst - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Hwyl, gwersi arbennig i fabis, ar gael ar draws Gogledd Cymru, yng ngofal hyfforddwyr safon uchel iawn. Mae ein rhaglen hyfforddiant wedi ennill gwobrau ac mae'n rhoi hyder ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch mewn dwr mewn gwersi sensitif sydd wedi eu cynllunio ofalus. Mae ein canlyniadau yn arbennig. ...

Ysgol Nofio i Fabanod - Llandudno - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'r Ysgol Nofio i Fabanod yn darparu gwersi nofio i blant rhwng 3 mis a 3 mlwydd oed. Gwersi sy'n magu hyder mewn awyrgylch cyfeillgar dwyieithog. Amcan y gwersi yw i alluogi plentyn i nofio mor fuan a phosib - o ddeutu 3 neu 4 oed. Chwaraeon dwr, Gweithgareddau Cyn-Ysgol, Nofio